PROJEKAT: Faktori rizika i posledice gojaznosti među odraslim pacijentima u Republici Srbiji  -prevencija usled pandemije COVID 19 i unapređenje tretmana -”

Projekat je razvio Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i drugim partnerima na projektu, u cilju direktne podrške naporima države u razvoju i uspostavljanju efikasnog nacionalnog sistema prevencije i suzbijanja gojaznosti medju odraslom populacijom, kao i poboljšanju zdravstvenih usluga pacijentima koji se leče od gojaznosti, putem edukovanja stručnog kadra.

Aktivnosti ovog projekta su u sagladnosti sa aktuelnom Uredbom o nacionalnom programu za prevenciji gojaznosti kod dece i odraslih i dobijeni rezultati ovog projekta služe kao pomoć državi da na osnovu najnovijih podataka i analiza adekvatno koncipira javne politike i zakonsku regulativu koja pokriva ovu oblast.

Projekat je imao za cilj i razvoj novih i ojačavanje postojećih partnerstava za sprovođenje preporuka za promociju zdravih stilova života.

Projekat je koncipiran tako da sadrži više komponenti:

Primarna komponenta projekta je imala za cilj izradu procene faktora rizika koji utiču na povećanje rizika od gojaznosti kod odrasle populacije u Republici Srbiji i utvrđivanje tenutnih životnih navika među pripadnicima opšte populacije odraslih osoba u Republici Srbiji, pre svega u situaciji pandemije infekcije COVID 19, a sa aspekta prevencije bolesti gojaznosti i smanjenja zdravstvenih posledica koje goajznost prouzrokuje. Istraživanje je realizovano 2021. godine na uzorku od 1000 punoletnih građana Republike Srbije koji je stratifikovan po polu, starosnom dobu, obrazovanju i mestu življenja.

Realizacija aktivnosti projekta iz druge komponente imala je za zadatak dobijanje uvida i procene postojećeg načina tretmana pacijenata koji boluju od bolesti gojaznosti, kako bi se kreirao odgovarajući program obuke za lekare i standarzovani Vodič dobre kliničke prakse na osnovu koga će se podići stručni kapacitet medicinskih radnika u tretmanu bolesti gojaznosti.

Kroz istraživanje koje je bilo usmereno ka lekarima prikupljeni su podaci i izvedeni zaključci o budućim programima obuka zdravstvenih radnika koji bi omogućili efikasniji tretman i prepoznavanje problema gojaznih osoba. Pri sprovođenju istraživanja posebno su se imali u vidu izazovi sa kojima su se suočavali medicinski radnici na terenu u pružanju adekvatnog tretmana pacijentima usled izazova uzrokovanih pandemijom COVID – a 19.

Druga komponenta projekta je takođe obuhvatila i realizaciju istraživanja sa samim pacijentima gde je fokus posebno bio na uzrocima i posledicama gojaznosti, na izazovima sa kojima se suočavaju gojazne osobe i preprekama da se bolest prepozna i da se zatraži stručna pomoć.

Poslednja komponta ovog projekta je obuhvatila razmatranje društveno-ekonomskih aspekata bolesti gojaznosti, odnosno koliko gojaznost predstavlja gubitak za društvo u celini u okviru posebne analize koju su izradili eskperti Instituta WBI. Ova komponenta je obuhvatila analizu najefikasnijih metoda suzbijanja gojaznosti u svetu i različitih postupaka kojim može da se uspostavi dugoročno održivi mehanizam kontrole same bolesti kao i preporuke državi za smanjenje ekonomske štete koju ova bolest prouzrokuje na nivu nacionalne ekonomije.

Nakon završetka projekta Insititut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” je izdao završnu publikaciju u kojoj su predstavljeni rezultati ovih istraživanja. Elektronsku verziju publikacije možete skinuti na sledećem linku: link

Svi rezultati sa projekta, završna publikacija i rezultati sprovedenih istraživanja su prezentovani javnosti na konferenciji koja je održana 10.06.2022. u  Palati Srbija na kojoj su prisustvovali svi učesnici projektnog tima, predstavnici Ministarstva zdravlja i predstavnici struke.

Konferencija ,,Faktori rizika i posledice gojazosti među pacijentima u Republici Srbiji", 10.06.2022. Palata Srbija, Beograd

Više o ovom događaju možete saznati na sledećem linku: Konferencija ,,Faktori rizika i posledice gojaznosti među pacijentima u Republici Srbiji”

Uz podršku ovog projekta Radna grupa za izradu Vodiča za lečenje gojaznosti je 2022. godine izradila Vodič koji je izdalo Ministarstvo zdravlja. Vodič za lečenje gojaznosti možete preuzeti na ovom linku: Nacionalni vodič za gojaznost

Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi “Well-being International” je ovaj projekat realizovao uz podršku kompanije Novo Nordisk Srbija.

Period realizacije projekta: Septembar 2021. – April 2022