Ivana Kovaćević Gagić

*2022.год - четворогодишња континуирана едукација у домену психотерапије, Гешталт академија у Београду *2019-2020.год- Неуропсихолошка едукација: дијагностика и терапијске процедуре” , РЕБТ центар у Београду *2013 год- Мастер студије “Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР)”, Универзитета у Београду, на олигофренолошком смеру тј. специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју. Тема мастер рада: “Утицај социодемографских чинилаца на интелектуални потенцијал деце са лаком интелектуалном ометеношћу”. Просечна оцена мастер академских студија 9,33 и оценом 10,00 на завршном испиту. 2013.год- Стручни испит за здравствене сараднике, Министарство здравља РС 2011. год дипломирала на: “Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију (ФАСПЕР) “, Универзитета у Београду Смер: Олигофренолошки тј Специјала едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју Средња школа :“Медицинска школа Београд” Смер: Педијатријска сестра-техничar
РАДНО ИСКУСТВО Јануар 2010– септембар 2010 год, Министарсво Здравља РС, Учешће на пројекту „Рехабилитација деце са посебним потребама у оптималним условима“. Учествовајући на овом пројекту стекла сам непроцењиво стручно искуство у дијагностиковању и терапијској процедури деце са тешкоћама у психомоторном развоју и постигла одличне резултате. Октобар 2010 - 2012 год, Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију ”Проф. др Цветко Брајевић”,у Београду. Током ове две године волонтирала сам у наведеном Заводу, где сам такође учествовала у дијагностиковању и терапијској процедури деце са различитим тешкоћама психомоторног развоја. Такође, овде сам завршила волонтерско-приправнички стаж (2011-2012 год) и положила стручни испит за здравствене сараднике при Министарству Здравља РС. 2012- август 2013 год. Наставиљам сам са радом у оквиру индивидуалних дефектолошких третмана и дијагностичких протокола и то највише у области интелектуалне ометености, первазивних развојних поремећаја, успореног психомоторног развоја, поремећаја говора и језика, специфичних сметњи учења, као и других удружених стања у домену психопатологије Такође, била сам део тима за инклузивно образовање при две ОШ у Београду, креирала индивидуалне педгошко образовне профиле ученика са сметњама у психомоторном развоју.