FAKTORI RIZIKA I POSLEDICE GOJAZNOSTI MEĐU ODRASLIM PACIJENTIMA U REPUBLICI SRBIJI (Prevencija usled pandemije COVID 19 i unapređenje tretmana)

Projekat je razvio Institut za istraživanje i razvoj dobrih praksi Well-being International u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije i drugim partnerima na projektu, u cilju direktne podrške naporima države u razvoju i uspostavljanju efikasnog nacionalnog sistema prevencije i suzbijanja gojaznosti medju odraslom populacijom, kao i poboljšanju zdravstvenih usluga pacijentima koji se leče od gojaznosti, putem edukovanja stručnog kadra. Projekat je u sagladnosti sa aktuelnom Uredbom o nacionalnom programu za prevenciji gojaznosti kod dece i odraslih[ UREDBA o Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 9 od 2. februara 2018. 05 број 110-780/2018)] (u daljem tekstu: Nacionalni program) i aktivnostima Ministarsva zdravlja i udruženjima koja su njime predviđena[ Kako se navodi u ciljevima i aktivnostima u Nacionalom programu, Prvi opšti cilj (9.1.) programa je promocija zdravog načina života i unapređenje zdravlja celokupnog stanovništva, a Specifični cilj (9.1.1.) je unapređenje znanja i informisanosti o ishrani dece, omladine, odraslih i starijih lica. Nosioci ove aktivnosti su ministarstvo nadležno za poslove zdravlja, IZJZ i mreža instituta za javno zdravlje, domovi zdravlja i udruženja.]. Dobijeni rezultati ovog projekta će pomoći državi da na osnovu najnovijih podataka i analiza adekvatno koncipira i donese Akcioni plan za sprovođenje Nacionalnog programa koji je planiran tokom ove godine kao i da se razviju i ojačaju partnerstva za sprovođenje preporuka za promociju zdravih stilova života. Projekat je koncipiran tako da sadrži više komponenti: Primarna komponenta projekta ima za cilj da se da se ostvari uvid i uradi procena faktora rizika koji utiču na povećanje rizika od gojaznosti kod odrasle populacije u Republici Srbiji i utvrdi tenutne životne navike među pripadnicima opšte populacije odraslih osoba u Republici Srbiji, pre svega u situaciji pandemije infekcije COVID 19, a sa aspekta prevencije bolesti gojaznosti i smanjenja njenih zdravstvenih posledica. Dobijeni rezultati istraživanja i izrađene analize će pomoći državi u kreiranju nacionalne kampanje u cilju podizanja svesti o štetnosti gojaznosti među punoletnim građanima Republike Srbije i redukovanja štete posledica bolesti gojaznosti („harm reduction“) koja je planirana Nacionalnim programom[ UREDBA o Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 9 od 2. februara 2018. 05 број 110-780/2018) - 9.1. Prvi opšti cilj : Promocija zdravog načina života i unapređenje zdravlja celokupnog stanovništva]. Realizacija aktivnosti projekta iz druge komponente ima za zadatak dobijanje uvida i procene postojećeg načina tretmana pacijenata koji boluju od bolesti gojaznosti, kako bi se kreirao odgovarajući program obuke za lekare[UREDBA o Nacionalnom programu za prevenciju gojaznosti kod dece i odraslih ("Službeni glasnik RS", broj 9 od 2. februara 2018. 05 број 110-780/2018) - Ovaj cilj je u skladu sa Specifičnim ciljem (9.1.5.) koji se tiče edukacije zdravstvenih radnika i saradnika u pogledu prevencije nutritivnih faktora rizika za nastanak gojaznosti.] i standarzovani vodič na osnovu koga će se podići stručni kapacitet medicinskih radnika u oblasti gojaznosti. Kroz istraživanje usmereno ka lekarima će se prikupiti podaci i izvesti zaključci koji programi obuke bi bili najefikasniji za prepoznavanje problema i određivanje adekvatnog lečenja gojaznih osoba. Posebno će se imati u vidu izazovi sa kojima se suočavaju medicinski radnici na terenu u pružanju adekvatnog trentama pacijentima usled izazova izazvanog pandemijom. Ova komponenta će obuhvatiti i aktivnosti sa samim pacijentima gde će se posebno obratiti pažnja na uzroke i posledice gojaznosti, na izazove sa kojima se suočavaju gojazne osobe i preprekama da se bolest prepozna i da se zatraži stručna pomoć, sa ciljem da se dođe do odgovarajućih preporuka za suzbijanje gojaznosti u Republici Srbiji. Ciljna grupa ove komponente su lekari opšte prakse koji rade u državnim ustanovama u Republici Srbiji i sami pacijenti. Poslednja komponta ovog projekta je razmatranje društveno-ekonomskih aspekata bolesti gojaznosti, odnosno koliko gojaznost predstavlja gubitak za društvo u celini. Ova komponenta treba da obuhvati analizu najefikasnijih metoda suzbijanja gojaznosti i različitih postupaka kojim može da se uspostavi dugoročno održivi mehanizam kontrole same bolesti. Dugoročno, ovaj projekat želi da dovede do smanjenja procenta odraslih koji imaju prekomernu telesnu težinu, jer sva nacionalna i medjunarodna istraživanja svedoče da je prekomerna težina direktni krivac za nastanak kardio-vaskularnih, onkoloških i bolesti metabolizma. Takođe adekvatnom edukacijom stručnog kadra, kreiranom na osnovu najnovijih podataka iz ove oblasti, pacijentima koji boluju od bolesti gojaznosti biće pružena adekvatno unapređena zdravstvena usluga. Društveno-ekonomska analiza daće određene poreporuke za kreiranje budućih politika kako bi se redukovala pre svega ekonomska šteta za državu koju problem gojaznosti prouzrokuje. Rezultati ovog projekta će poslužiti državi u planiranju i koncipiranju daljih planskih dokumenata i nacionalne kampanje za suzbijanje gojaznosti. Svi podaci istraživanja biće javno dostupni i predati državi na korićenje. Ovaj projekat se ralizuje uz pomoć kompanije Novo Nordisk Srbija. Period realizacije projekta: Septembar 2021. - April 2022.