Ivana Kokanović

je diplomirani psiholog, rođena 1976.godine u Novom Sadu. Više od 20 godina radila je kao nastavnik psihologije i stručni saradnik u tri srednje škole. Kao trener IOMa za prevenciju trgovine ljudima održala je veliki broj seminara, radionica i predavanja. Ko-autor je dva priručnika za trenere na temu trgovine ljudima. Završila edukaciju ICRCa za trenera istraživanja humanitarnog prava. Od 2017. godine praktikuje EMDR psihoterapiju za lečenje traumatskih i stresnih iskustava, poremećaja ishrane, procesa tugovanja i niza drugih psiholoških problema u privatnoj praksi. Završila je niz edukacija usmerenih na primenu EMDR terapije u specifičnim situacijama kao što su krizna intervencija u grupi, sveži traumatski događaji, rad sa traumatiziranom decom i mladima, stabilizacija akutnog stresnog sindroma. Objavila je dve studije slučaja u časopisu Psychiatria Danubina o primeni EMDR terapije.