Kordinator sektora za javno zdravlje

Dr Farida Bassioni Stamenić rođena 1972. godine. Majka je tri sina. Master studije iz javnog zdravlja završila je na Školi javnog zdravlja i zdravstvenog menadžmenta, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Diplomirala je na istom fakultetu 2000. godine, stekavši zvanje doktora medicine. Nakon završetka osnovnih studija i obaveznog stažiranja, karijeru je započela u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje 2004. godine, kao samostalni stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu. Radila je toko 2005. godine u Sektoru za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata Ministarstva zdravlja Republike Srbije, gde je koordinisala rad međunarodnih projekata. Veoma produktivan rad u oblasti HIV/side, započela je 2006. godine u Nacionalnoj kancelariji za HIV/AIDS u Institutu za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović-Batut“, kao stručni saradnik za monitoring i evaluaciju nacionalnog odgovora na HIV/AIDS. Nakon toga, od 2007. do 2014. godine, radila je kao specijalista za monitoring i evaluaciju jedinice za sprovođenje HIV projekata Ministarstva zdravlja finansiranih sredstvima donacije Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije. Aktivna je, takođe, bila u uvođenju kulture stalnog unapređenja kvaliteta u sistem zdravstvene zaštite u Srbije kao član Republičke radne grupe za unapređenje kvaliteta i akreditaciju, zatim član Republičke stručne komisije za kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Tokom 2015. godine u Kancelariji za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije upravljala je projektom „Stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu“. 2016-e, u UNICEF-u je kao konsultant za nasilje nad decom radila na unapređenju sistema prevencije i zaštite dece od digitalnog nasilja. Aktivistkinja je i predsednica upravnog odbora udruženja Centar za unapređenje kulture života i rada – ŽiR od 2015. godine. U periodu od 2017. do 2019. godine angažovana je na projektima UNDP, Ministarstva evropskih integracija, GIZ i u civilnom sektoru. Od 2019 do 2021. godine, radila je kao programski oficir i projektni menadžer u okviru IPA jedinice Ministarstva zdravlja. 2021. i prvi deo 2022 obeležio je i rad u oblasti procene potreba tokom vanredne situacije COVID-19 na lokalu i na proceni i pripremi za standardizaciju outreach usluge u sistemu socijalne zaštite. Sarađivala je kao konsultant, istraživač, urednik, autor radova, predavač i recenzent na različitim projektima i programima državnih, nevladinih i međunarodnih institucija i organizacija. Kao učesnik, predavač i govornik učestvuje na različitim obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, a autor je i predavač na akreditovanim seminarima iz kontinuirane edukacije u oblasti medicine i obrazovanja. Učestvuje u pisanju i uređivanju strateških dokumenata i publikacija. Objaviljivala je radove u međunarodnim časopisima. Odbranjeni završni rad master akademskih studija – mastera iz javnog zdravlja je „Rizik obolevanja od kardiovaskularnih bolesti među osobama u kolektivnim centrima na teritoriji Republike Srbije“. Oblasti ekspertize, pored javnog zdravlja i monitoringa i evaluacije, su i strateško planiranje, uključivanje interesnih strana u programsko planiranje i koordinaciju, rad sa opštom i posebno osetljivim populacijama, ljudska prava, promocija zdravih stilova života, aktivne mobilnosti, fizičke aktivnosti i sporta. U WBI je od aprila 2022. godine kao koordinator sektora za javno zdravlje.